Προκηρύξεις- Προσκλήσεις

 

Πράξη: «”Ψηφιακή εμπειρία: Μια μέρα στη βασιλική οικία”
Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών»
Κωδ. ΟΠΣ 5093267

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 2
«”Ψηφιακή εμπειρία: Μια μέρα στη βασιλική οικία”. Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση,
διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών»

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ανάρτηση στην πλατφόρμα enotices

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)