Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Ν

Την 2αν Δεκεμβρίου 2020, εις τον Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, τό Δ.Σ. τοῦ «Μουσείου τῆς Πόλεως τῶν Αθηνῶν – Ἱδρύματος Βούρου Εὐταξία», ἐπί τῇ συμπληρώσει 24 ετών από του θανάτου του αειμνήστου ιδρυτού του, Λάμπρου Ι. Ευταξία, ἐτέλεσε Τρισάγιον δι’ Αυτόν όπως και διά τους αειμνήστους Ναύαρχον Σοφοκλή Ι. Δούσμανην, Κυβερνήτην τοῦ θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» κατά την απελευθέρωσιν της Μυτιλήνης την 8ην Νοεμβρίου 1912, καί την σύζυγόν Του Μαρίαν, τό γένος Κωνσταντίνου Στ. Βούρου, θείους Αυτού.